ALGEMENE VOORWAARDEN DIRECT IMPACT B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Direct Impact: Direct Impact B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vleuten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67064043.

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon met wie Direct Impact een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Partijen: Direct Impact en de opdrachtgever gezamenlijk.

 4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Direct Impact en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Direct Impact zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.

 5. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Direct Impact te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: adviesverlening ten aanzien van e-commerce en digitalisering op commercieel, technisch, organisatorisch en/of procesmatig gebied, al dan niet op te leveren in de vorm van mondelinge of schriftelijke adviezen, rapportages, dan wel interim-management, training of coaching.

 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Direct Impact en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Direct Impact is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Tenzij daarin of daarbij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn offertes van Direct Impact gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.

 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Direct Impact dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Direct Impact dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. Een aanbod van Direct Impact geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Direct Impact gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Direct Impact niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Direct Impact, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Direct Impact anders aangeeft. Direct Impact behoudt zich het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de opdrachtgever van een ter zake tussen partijen opgemaakte schriftelijke overeenkomst.

 6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERINGS- EN OPLEVERINGSTERMIJNEN

 1. Direct Impact spant zich in de uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe hij zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Direct Impact treedt dan ook niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Direct Impact schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Direct Impact de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien Direct Impact voor de nakoming van een verbintenis afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Direct Impact deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Direct Impact gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.

 2. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

 3. Voor zover de wet daaraan niet dwingend in de weg staat, is Direct Impact niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van door Direct Impact bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door Direct Impact bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken derden; zij kunnen, naast Direct Impact, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Direct Impact.

 5. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Direct Impact worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Direct Impact gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle hem gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De opdrachtgever is gehouden om, zowel gevraagd als ongevraagd, steeds alle informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Direct Impact voorgeschreven wijze, aan Direct Impact te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie. Tevens wat het overige betreft dient de opdrachtgever Direct Impact steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

 2. Indien en voor zover de diensten worden verleend op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat Direct Impact op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste faciliteiten. De opdrachtgever dient Direct Impact voorts alle bevoegdheden, autorisaties, waaronder toegang tot de netwerken en systemen van de opdrachtgever, te verlenen, welke redelijkerwijs nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de dienstverlening.

 3. Indien medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Direct Impact en dat zij alle medewerking verlenen en benodigde taken uitvoeren teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door Direct Impact mogelijk te maken.

 4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de voorgaande leden van dit artikel, niet, niet volledig, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is Direct Impact, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende vertragingsschade of daardoor ontstane wachturen aan de opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 7. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

1. Direct Impact verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Direct Impact zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, zonder dat hij kan instaan voor het behalen van de (bedrijfs- en omzet) resultaten die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst, en in het bijzonder aan de hand van de al dan niet in de vorm van training en coaching verstrekte adviezen en instructies, alsmede beslisdocumenten van Direct Impact, beoogt te behalen. 2. Direct Impact is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en daarmee het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Direct Impact de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 8. | LOOPTIJD VAN DUUROVEREENKOMSTEN

1. In geval de overeenkomst niet eindigt door volbrenging van de opdracht, doch overeengekomen is dat de overeenkomst eindigt door opzegging (duurovereenkomst), zoals in geval van interim-opdrachten, vinden de volgende leden van dit artikel toepassing. 2. Indien een duurovereenkomst voor een bepaalde looptijd is aangegaan, blijkt deze looptijd uitdrukkelijk uit de overeenkomst. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, eindigt een duurovereenkomst door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en geschiedt tegen het einde van de maand.

ARTIKEL 9. | ENKELE BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE INTERIM-OPDRACHTEN

1. In het kader van interim-opdrachten is Direct Impact bevoegd de opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden, budgetten dan wel begrotingen. Direct Impact is slechts bevoegd binnen de grenzen van deze afspraken. De opdrachtgever zal zorgdragen voor het schriftelijk formaliseren van bedoelde overeenstemming. 2. In periodiek overleg waarbij de opdrachtgever en Direct Impact steeds aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever inzake de voortgang van de overeenkomst en eventuele andere relevante ontwikkelingen. 3. De opdrachtgever legt Direct Impact geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van de opdrachtgever en/of de beroepsethiek. 4. Partijen zullen op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, overleg voeren in de navolgende situaties:

 • -  Indien door de opdrachtgever een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de interim-opdracht;

 • -  Indien opdracht wordt gegeven diensten te verlenen voor een andere organisatie dan die van de opdrachtgever;

 • -  Indien een verschil van mening ontstaat met de opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de interim-opdracht.

ARTIKEL 10. | TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds annuleert dan wel de overeengekomen of toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is Direct Impact gerechtigd vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Direct Impact voortvloeiende schade en kosten. Indien de gronden van opzegging leiden tot een onredelijke toepassing van het bepaalde in de vorige zin, is de opdrachtgever ten minste gehouden om alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte onkosten aan Direct Impact te vergoeden, vermeerderd het met honorarium van Direct Impact naar evenredigheid van de tot de annulering verleende diensten.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt in geval van tussentijdse annulering van een overeenkomst waarbij een vaste aanneemsom is overeengekomen, welke aanneemsom al dan niet in gedeelten is verschuldigd, dat de opdrachtgever gerechtigd is de opdracht kosteloos te annuleren tot en met de 14e dag (inclusief) vóór aanvang van de dienstverlening, met uitzondering van de onkosten die Direct Impact in verband met de opzet van de opdracht reeds heeft moeten maken, vermeerderd met een naar redelijkheid vast te stellen vergoeding in verband met een zodanige opzet van de opdracht. In geval annulering van een opdracht als bedoeld in de eerste zin van dit lid plaatsvindt binnen de 14e tot en met de 7e dag vóór aanvang van de dienstverlening, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen aanneemsom verschuldigd. In geval van latere annulering van zodanige opdracht, blijft de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

3. Tussentijdse annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, waarbij de dag van ontvangst van de annuleringsverklaring door Direct Impact geldt als dag van annulering van de overeenkomst.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1. Direct Impact is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Direct Impact bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade voor opdrachtgever als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Direct Impact is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Direct Impact ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Direct Impact gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van het uit hoofde van de overeenkomst door hem verschuldigde en nog verschuldigd wordende heeft gesteld.

3. Voorts is Direct Impact gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Direct Impact op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Direct Impact ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien Direct Impact de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van Direct Impact vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: een vaste aanneemsom, een uurtarief en/of een periodieke vergoeding in geval van een duurovereenkomst, alsmede eventuele reis- en verblijfskosten.

2. Alle door Direct Impact vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Voor zover de diensten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de opdrachtgever doorberekend.

4. Direct Impact is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de opdrachtgever door te berekenen.

5. Indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, is Direct Impact, onverminderd het bepaalde in het volgende twee leden, gerechtigd de opdrachtgever maandelijks te factureren.

6. In geval van een vaste aanneemsom, is Direct Impact steeds gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan.

7. Direct Impact is voorts gerechtigd de in het kader van de overeenkomst uitgevoerde fasen afzonderlijk te factureren. Direct Impact is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Direct Impact.

8. De opdrachtgever dient te betalen zonder verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van de opdrachtgever op Direct Impact.

9. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Direct Impact voorgeschreven wijze.

10. Direct Impact is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

11. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 12. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 13. Alle kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Direct Impact draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Direct Impact kan worden toegerekend. 2. Direct Impact draagt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden dat indirect of direct gebaseerd is op adviezen, beslisdocumenten, plannen etc. van Direct Impact, in welke vorm dan ook verstrekt of beschikbaar gesteld. 3. Direct Impact is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Direct Impact is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Direct Impact in de nakoming van zijn dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Direct Impact aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Direct Impact toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 4. Mocht Direct Impact aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Direct Impact te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Direct Impact hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Direct Impact ter zake vervalt. 5. De aansprakelijkheid van Direct Impact is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Direct Impact betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 10.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen. 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Direct Impact bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijn als bedoeld in artikel 11, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de opdrachtgever. 7. De opdrachtgever vrijwaart Direct Impact van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Direct Impact toerekenbaar is. Indien Direct Impact uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Direct Impact zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Direct Impact, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Direct Impact en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | GEHEIMHOUDING

1. Direct Impact is verplicht alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de diensten Direct Impact ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden, voor zover het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit. De opdrachtgever, zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van Direct Impact. 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie. 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien één der partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe op ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade. 5. Direct Impact is gerechtigd de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de opdrachtgever, dan wel persoon van de bij dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Direct Impact behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen, ideeën, tot stand gebrachte ontwerpen, adviezen en documentatie, waaronder mede begrepen beslisdocumenten en andere rapportages, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de opdrachtgever zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan Direct Impact voorbehouden. 2. De opdrachtgever verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor eigen gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin. 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom van Direct Impact, in bijvoorbeeld beslisdocumenten, rapportages of andere schriftelijke adviezen, te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Direct Impact wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 4. De Nederlandstalige versie van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.